Millaisia kestävän kehityksen arvoja tulee ottaa huomioon Kuurmanpohjan luontomatkailussa?

Luonto on tärkeässä osassa luontomatkailua suunniteltaessa

Luontomatkailun yhteydessä puhutaan nykyisin usein kestävästä luontomatkailusta sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Miten luontoarvojen kunnioittaminen sitten näkyy luontomatkailussa? EnsinThenmala_Ecotourism_bridgenäkin kestävässä luontomatkailussa luonto on tärkeällä sijalla matkan tarkoitusta ja syytä pohdittaessa ja matkan aikana vierailijan on mahdollista saada tietoa sekä luonnosta että luonnonsuojelusta. Matkailu tulee järjestää siten, ettei se aiheuta häiriötä luonnolle ja että matkustajaryhmät ovat mahdollisimman pienikokoisia. Luonnossa kuljettaessa on tärkeää käyttää mahdollisuuksien mukaan merkittyjä reittejä. Matkailuun liittyvässä rakentamisessa pyritään ottamaan luonto huomioon siten, että rakennettavat rakennukset sopeutuvat ympäristöönsä eikä päinvastoin. On tärkeää säilyttää luonnossa myös sellaisia alueita, joille ei rakenneta lainkaan. Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää seurata millaisia ympäristövaikutuksia matkustamisesta aiheutuu – aiheuttaako se esimerkiksi ympäristön kulumista? Jos ympäristövaikutukset ovat hälyttäviä, on pohdittava tilanteeseen sopivia interventiokeinoja.

Luonnon kuormitus pyritään minimoimaan

Kestävä luontomatkailu pyrkii kuormittamaan luontoa niin vähän kuin mahdollista. Tämä edellyttää luonnon omilla ehdoilla toimimista sekä ympäristökuormituksen välttämistä. Retkeilyssä on tärkeää pyrkiä sekä roskattomuuteen että luonnon säästämiseen. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös esimerkiksi polttopuiden käytössä sekä päästöjen minimoimisessa. Uusiutuvien energialähteiden käyttäminen on kestävän luontomatkailun eräs avainasioista.

Paikallisen kulttuurin sekä perinteiden kunnioittaminen on osa kestävää luontomatkailua – avoin mieli on tärkeä matkakumppani. Opas, joka tuntee hyvin paikalliset olosuhteet, on hyvä valinta johdattamaan sinut uuden kulttuurin pariin.

Luontotietämyksen lisääminen on tärkeää

Kestävän luontomatkailun tavoitteena on lisätä vierailijoiden tietämystä luonnosta. Samalla pyritään siihen, että he myös oppisivat arvostamaan luontoa entistä enemmän. Tiedon helppo saatavuus on tässä suhteessa erityisen tärkeää. Hyvä keino lisätä vierailijoiden luontotietämystä sekä arvostusta luontoa kohtaan on tarjota heille osallistumismahdollisuus alueen hoitotoimenpiteisiin. Oppaiden koulutuksen riittävään tasoon on tärkeää kiinnittää erityishuomiota, jotta asiakkaiden kokemukset olisivat onnistuneita.

Luonnossa virkistäytyminen on tärkeä osa luontomatkailua

Kestävän luontomatkailun tavoitteena on tarjota matkailijoille mahdollisuuksia virkistäytyä luonnossa. Tämä edellyttää toisten huomioonottamista ja palveluiden mitoittamista sekä kohteen että kysynnän mukaisesti oikealla tavalla. Luonnonrauha sekä opastetut luontoretket voivat tarjota erityisesti kaupunkilaisille kauan kaivatun hengähdystauon. Toimintojen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, samoin kuin tarjonnan monipuolisuuteenkin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kestävä luontomatkalu painottaa asiakkaiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistamista, paikallisen talouden sekä työllisyyden tukemista, viestinnän ja markkinoinnin vastuullisuutta sekä laadukkuutta ja asiakkaiden sekä yrittäjien mukaanottamista toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.