Millaisia asioita liittyy Vuoksen alueen matkailullisen virkistyskäytön kehittämiseen?

Luontoon sekä kulttuuriin liittyvät arvot pyritään nostamaan Vuoksen alueen kestävän matkailutoiminnan keskiöön

Vuoksen alueella on herätty siihen, että alueen kestävä matkailutoiminta vaatii kehittämistoimia. Luonnonarvot sekä kulttuuriarvot korostuvat alueella ja nämä arvot on tarkoituksena nostaa keskiöön myös suunniteltaessa aluNuuksio11_4330een matkailutoimintaa. Tämä vaatii näiden uniikkien resurssien syvällistä tuntemista sekä tutustumista resurssien nykytilaan. On esimerkiksi pohdittava, millaisia luonto- ja kulttuuriresursseja alueen maastosta löytyy ja miten näitä kohteita voitaisiin kehittää. Pohdinnan alla on myös kohteiden sopivuus matkailuun – on esimerkiksi tarkasteltava, onko kohteisiin esteetön pääsy.

Matkailun kehittämisen osa-alueet Vuoksen seudulla

Kalastuksen kehittäminen on tärkeä osa-alue pohdittaessa niitä moninaisia osa-alueita, joita Vuoksen seudun matkailussa tulisi lähitulevaisuudessa kehittää. Tähän liittyy esimerkiksi tiettyjen kalalajien kutualueiden kartoittamista, Imatrankosken kalatien sekä kaupunkipuron suunnittelua sekä kalatalouden käytön ja hoidon suunnittelua.

Luontoresurssien inventoinnit tulee selvittää, samoin kuin mahdollisuudet esteettömään luontomatkailuun. Alueen kaunis ja erikoisen historian omaava luonto tarjoaa monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia luontomatkailijoille. Tähän osa-alueeseen liittyy esimerkiksi alueen pesimälinnuston selvittämistä sekä luontoselvityksen päivittämistä. Alueella on tärkeää määritellä ne luontokohteet, jotka sopivat matkailu- ja virkistyskäyttöön.

Alueen kiinnostavaan historiaan liittyvät mahdollisuudet matkailun kannalta tulee selvittää huolellisesti. Esimerkiksi alueen ranta-alueilta löytyy historiallisia muinaisjäännöksiä, joita voitaisiin kenties hyödyntää matkailussa nykyistä paremmin. On tietysti tärkeää pohtia myös sitä, kuinka tämä tehdään kestävällä tavalla. Alueelta löytyy myös kalliohakkauksia sekä historiallisia rakenteita, jotka vaatisivat nykyistä tarkempaa kartoittamista sekä dokumentointia.

Alueen virkistyskäytön rakenteita tulisi kehittää esimerkiksi luomalla ideakuvia ja rakentamalla mattolaitureita sekä pesupaikkoja autoja varten. Luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvä kysely alueen asukkaille saattaisi tuoda hyviä kehittämisideoita sekä parannusehdotuksia paikallisilta asukkailta, jotka tuntevat alueen paremmin kuin ulkopuoliset. Myös luonto- ja kulttuurimatkailuyrittäjien mielipiteiden kyseleminen voi tuoda esiin uudenlaisia näkökulmia ja tällainen kysely onkin tehty vuonna 2010.

Peruskysymyksiksi tässä kehittämistyössä on noussut esimerkiksi: ”Kuinka alueen historiallisia, kulttuurisia ja luonnonperintöön liittyviä resursseja voitaisiin tuotteistaa ja kuinka näitä resursseja voitaisiin tuoda nykyistä paremmin esiin?” ja ”Kuinka Vuoksen alueen vesielementtiä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin matkailussa?”. Alueelle suunnitellaan erilaisia teemareittejä sekä pyritään kehittämään pyöräilymahdollisuuksia.